Nahoru
Domů Aktuálně objednat E-Recept Registrace Prevence a Očkování Průkazy Závodní péče sociální Lázně info Ceník Ke stažení 

MUDr. Markéta Pechová

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

Náměstí T. G. Masaryka 115
Veselí nad Lužnicí, PSČ 391 81

tel.: 732 632 660

sestra: Kateřina Němcová   sestra(a)ordinacepechova(,)cz

Zpět

Praktické informace

POTŘEBUJI…

E-Neschopenku

Jste-li v péči lékaře-specialisty (ortoped, chirurg, neurolog, kožní, atd.), který Vás pro dané onemocnění léčí a ke kterému docházíte na kontroly, není nutné pro vystavení „neschopenky“ kontaktovat praktického lékaře, neboť dočasná pracovní neschopnost Vám má být vystavena a vedena ambulanci, kam k léčbě docházíte.

eNeschopenku vystavuje ošetřující lékař – tedy lékař, který svým vyšetřením zjistil, že pacientův zdravotní stav neumožňuje vykonávat zaměstnání nebo samostatnou výdělečnou činnost, a léčí jej. Nelze postupovat tak, že by jeden lékař odeslal pacienta k jinému lékaři jen za účelem vystavení eNeschopenky.

O vzniku dočasné pracovní neschopnosti u pojištěnce rozhodne (tedy „neschopenku“ vystaví) ten lékař, který vyšetřením zjistí, že pojištěnci zdravotní stav pro nemoc nebo úraz nedovoluje vykonávat dosavadní pojištěnou činnost (= zaměstnání vykonávané za podmínek zakládajících účast na nemocenském pojištění nebo samostatná výdělečná činnost, pokud se osoba samostatně výdělečně činná na základě výkonu této činnosti přihlásila k účasti na nemocenském pojištění, nebo zaměstnání zahraničního zaměstnance, pokud se přihlásil k účasti na nemocenském pojištění).

Zákon o nemocenském pojištění tedy nijak nepočítá s variantou, že jeden lékař (v nemocnici, ambulantní specialista apod.) vyšetřením sice zjistí dočasnou pracovní neschopnost, avšak neschopenku nevystaví, předá jen tuto informaci praktickému lékaři s tím, aby ten vystavil neschopenku. Takový postup není v souladu se zákonem.

Zákon stanoví výjimku z povinnosti vystavit neschopenku pouze pro lékaře poskytující zdravotní služby v rámci zdravotnické záchranné služby nebo lékařské pohotovostní služby.

Další případy, kdy a který lékař vystavuje neschopenku jsou uvedeny § 57 odst. 1 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, jedná se např. o situaci, kdy je pojištěnec přijat k poskytnutí lůžkové péče nebo když je pojištěnci na základě veřejného zdravotního pojištění poskytnuta komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče.

Stejný ošetřující lékař, který neschopenku vystavil, ji vede i nadále, pokud bude nadále vyšetřovat a léčit pacienta z důvodu, pro který u něj rozhodl o dočasné pracovní neschopnosti.

Povinnosti a oprávnění dočasně práce neschopného pojištěnce info zde»
(výňatek §64 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění)
Pojištěnec, který je dočasně práce neschopný, je povinen

 • dodržovat režim dočasně práce neschopného pojištěnce,
 • umožnit příslušnému orgánu nemocenského pojištění a též zaměstnavateli kontrolu dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce a poskytnout nezbytnou součinnost k provedení této kontroly, zejména označit potřebnými údaji místo pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti tak, aby bylo možné tuto kontrolu provést; při této kontrole je dočasně práce neschopný pojištěnec povinen prokázat svou totožnost a předložit rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti,
 • dostavit se v určeném termínu k ošetřujícímu lékaři nebo k lékaři příslušného orgánu nemocenského pojištění ke kontrole posouzení zdravotního stavu a dočasné pracovní neschopnosti,
 • oznámit příslušnému orgánu nemocenského pojištění, popřípadě zaměstnavateli, pokud kontrolu provedl zaměstnavatel, důvody své nepřítomnosti v místě pobytu v době kontroly dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, a to nejpozději v pracovní den následující po dni této kontroly, popřípadě po dni, kdy se o ní dozvěděl,
 • sdělit ošetřujícímu lékaři při uznání dočasné pracovní neschopnosti místo pobytu, na kterém se bude v době dočasné pracovní neschopnosti zdržovat,
 • požádat předem ošetřujícího lékaře o povolení změny místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti
 • hlásit ošetřujícímu lékaři změny údajů o dosavadní pojištěné činnosti a o zaměstnavateli,
 • informovat neprodleně zaměstnavatele o rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti (karantény) včetně čísla nebo identifikátoru rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, o rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti (karantény), o době jejího trvání a v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti i o změně místa pobytu nebo doby a rozsahu povolených vycházek
 • dostavit se na základě výzvy zaměstnavatele nebo poskytovatele pracovnělékařských služeb do 7 dnů k lékařské prohlídce lékařem, který pro zaměstnavatele zajišťuje pracovnělékařské služby, za účelem posouzení zdravotní způsobilosti vykonávat dosavadní pojištěnou činnost a poskytnout poskytovateli pracovnělékařských služeb součinnost potřebnou k provedení této prohlídky

Informace pro pojištěnce - eden Desatero pro pojištěnce info zde»

Zdroj:


více informací» skrýt

Napsat léky

Tuto službu můžete využít pro dlouhodobě užívané léky předepisované v rámci léčby stabilizovaného onemocnění.

Jak objednat?

Prostřednictvím elektronického objednávkového systému EMMY»

nebo

vhozením lístku s požadavkem do schránky umístěné před čekárnou ordinace - na lístek uveďte jméno, příjmení, rok narození, požadovaný lék – jeho sílu a velikost balení + telefonní číslo, na který má být e-recept zaslán.

nebo

telefonicky na čísle 732 632 660

Recept pro Vás bude připraven nejpozději do 3 dnů od přijetí požadavku a bude zaslán primárně jako elektronický recept prostřednictvím SMS.

Pokud jste sledováni v odborné ambulanci u specialisty pro konkrétní onemocnění (kardiolog, internista, diabetolog, neurolog, apod.), vede tento specialista po celou tuto dobu kompletně léčbu pro dané onemocnění, včetně předpisu léků do další kontroly, předpisu žádanek pro něj potřebných vyšetření a předpisu zdravotních pomůcek.

Obecně platí, že pro sledování na jednu nemoc (diagnózu) je možné mít jednoho lékaře.


více informací» skrýt

Předoperační vyšetření

Na předoperační vyšetření se objednejte, jakmile obdržíte doporučení k operačnímu výkonu – emailem sestra(a)ordinacepechova(,)cz (můžete připojit i naskenovanou lékařskou zprávu či žádanku o předoperační vyšetření) nebo telefonicky.
Užíváte-li jakékoli léky na ředění krve, zdůrazněte toto již při objednávání předoperačního vyšetření.

Objeví-li se u Vás příznaky zánětu dýchacích cest, horečka nebo průjem, neprodleně kontaktujte praktického lékaře i pracoviště, kde se operace plánuje. Ve většině případů bude vhodné operaci odložit.

Předoperační vyšetření slouží ke zhodnocení předoperačního rizika a jeho minimalizaci. Provádíme jej na základě žádosti - zprávy - chirurga, ve které je uveden typ výkonu, diagnóza, termín nástupu k operaci a případně i předpokládaný typ anestezie.

Průběh a rozsah předoperačního vyšetření je stanoven Doporučeným postupem interního předoperačního vyšetření info zde» , který vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR. (netýká se kardiochirurgických a neurochirurgických výkonů).
Pokud jsou vyžadována vyšetření, která tento doporučený postup neuvádí (např. PCR test na COVID-19 před nástupem k hospitalizaci), provádí si je pracoviště, které tato vyšetření vyžaduje. Některá pracoviště bohužel tento postup neznají nebo vědomě opomíjejí.

Předoperační vyšetření provádí praktický lékař nebo internista dle druhu výkonu (malý-střední-velký) a stavu pacienta (klasifikace ASA).

Jak mohu sám snížit operační riziko a výskyt možných komplikací?

 1. Nekuřte – pokud možno minimálně 8 týdnů před operací.
 2. Redukujte nadměrnou tělesnou hmotnosti – již pokles tělesné hmotnosti o 5% má významně pozitivní vliv na Váš srdečně-cévní systém.

více informací» skrýt

Jen razítko nebo potvrzení

Razítko - falešný pocit jistoty

Článek byl publikován na serveru www.tribune.cz » , dne 19.10.2015 13:36, autorem článku je MUDr. Tibor Vicsápi, Kopřivnice

Jsem všeobecným praktickým lékařem. Zároveň se věnuji pracovnělékařské a soudně-znalecké činnosti ve zdravotnictví, a pracuji již několik let i jako konzultant kanceláře veřejného ochránce práv. Součástí mé práce je i nezbytná znalost zdravotnického práva.

Jelikož provozuji zdravotnické zařízení primární péče, navštěvují mne pacienti mimo jiné velmi často s požadavkem: Pane doktore, „já chci jenom razítko“ nebo „já chci jenom potvrzení“. Tato „razítka“ nebo „potvrzení“ se týkají různých oblastí života. Jsou to například zbrojní průkazy, řidičská oprávnění, studia na školách, rekvalifikace, zahájení podnikatelské činnosti a mnohé jiné. Doba, kdy tyto situace bylo možno řešit „razítkem“ či „ potvrzením“ je již dávno pryč. Jakoukoliv oblast, která se týká posouzení čehokoli, se dá řešit pouze lékařským posudkem.
Pro tyto účely byl před několika lety zákonodárci vytvořen i samostatný zákon. Bohužel tuto změnu řada zdravotnických zařízení, klienti ani některé orgány veřejné moci nechtějí postřehnout. Co může být výsledkem takové nevšímavosti? Pacienti, kteří od lékaře obdrží takové „razítko“ či „potvrzení“, dostávají do rukou naprosto neplatný dokument a odcházejí od lékaře sfalešným pocitem jistoty, že obdrželi vytoužené „razítko“ či „ potvrzení“. „Odchodem z ordinace lékaře z takového dokumentu se stává pouze kus počmáraného papíru.“

Lékařský posudek je zcela něco jiného než potvrzení.

 • Posuzování má své formální, věcné i procesní náležitosti.
 • Posouzení začíná vždy přijetím písemné žádosti, která musí být archivována ve zdravotnické dokumentaci.
 • Při vydávání posudku musí být provedena veškerá stanovená nebo další vyšetření, která jsou nezbytná z důvodu zdravotního stavu pacienta.
 • Při posuzování musí být brány v úvahu příslušné prováděcí vyhlášky (je jich skutečně hodně).
 • Posudek musí mít po formální stránce stanovené náležitosti.
 • Posudek musí být prokazatelně doručen všem účastníkům.
 • Stejnopis posudku musí být archivován ve zdravotnické dokumentaci.

Nedodržení čehokoliv z výše uvedených může mít za následek neplatnost či právní neúčinnost posudku. Za dodržení všech pravidel přitom plně zodpovídá zdravotnické zařízení, které posudek vystavuje. Není možná například situace, kdy posuzovaný donese jediný výtisk žádosti k lékaři, lékař ho opatří razítkem, a opět odnese zpět.

Proč tak složitý postup?
Posudek je dokument, jako jakýkoliv jiný úřední doklad. Při jeho vydávání se postupuje obdobně, jako při vydání úředních dokladů. Platí mimo jiné například zásada přezkoumatelnosti posudku. Pokud při posuzování nejsou dodržena stanovená pravidla, posudek se může stát nepřezkoumatelným. Nepřezkoumatelný posudek je proto neplatný. Takový posudek, který není všem účastníkům prokazatelně doručen, nenabude nikdy právního účinku.

Jakou má jistotu pacient, že obdrží platný posudek?
Abych pravdu řekl, téměř naprosto žádnou. Sám nejspíše není vybaven znalostmi, které s posuzováním souvisí. Neexistuje ani není uzákoněna prvotní kontrola posuzování. Problém nastane tehdy, kdy se pacient bude chtít domáhat svého práva. Ponaučením často je až první „průšvih“ zdravotnického zařízení, které posudek vydalo. Smyslem tohoto sdělení není podrobný rozbor všech oblastí posuzování. Takovým rozborem bych musel popsat mnoho stránek a je otázkou, zda by to bylo vyčerpávající. Chtěl jsem poukázat pouze na to, že skutečně nelze vydávat lékařské posudky jen tak mimochodem, takzvaně ve dveřích, například otiskem lékařského razítka na pacientem donesený formulář. Často takové formuláře, které nesplňující ani formální náležitosti, jsou přitom vytvořeny orgánem veřejné moci z nejvyšších míst. Jedno nejmenované ministerstvo na základě mé stížnosti přislíbilo nápravu již v roce 2007. Do dnešního dne však k tomu nedošlo.


více informací» skrýt

Sanitu

Kdo mi má vypsat formulář k přepravě sanitkou na plánovanou kontrolu v odborné ambulanci?

Příkaz ke zdravotnímu transportu do smluvního zdravotnického zařízení, kde má být pojištěnci poskytnuta zdravotní péče, vyplňuje vždy ten odesílající ošetřující lékař, který poskytnutí zdravotní péče požaduje. Řádně vyplněný příkaz (tiskopis VZP-34) je nutný pro následné vykázání zdravotního transportu pacienta pojišťovně a pro jeho úhradu. Transport musí být přitom vždy indikován z prokazatelně zdravotních důvodů, nikoli z důvodů sociálních (jako je např. špatné dopravní spojení apod.).

U plánovaného kontrolního vyšetření vypisuje příkaz ke zdravotnímu transportu ošetřující lékař toho smluvního zdravotnického zařízení, které o kontrole rozhodlo. Může ale nastat i situace, kdy tento lékař příkaz z objektivních důvodů nevystaví. Např. pacient je pozván na kontrolu lékařem poskytujícím specializovanou ambulantní zdravotní péči (ambulantním specialistou) až za delší časové období* a nelze vyloučit změnu zdravotního stavu a tím i indikace k dopravě. V takovém případě by se pak pacient měl obrátit na svého praktického lékaře, který posoudí jeho aktuální zdravotní stav, a je-li přeprava sanitkou ze zdravotních důvodů indikovaná, vystaví mu příkaz ke zdravotnímu transportu.

Příkaz ke zdravotnímu transportu pro cestu zpět vyplňuje lékař, který zdravotní péči poskytl – je ale povinen zhodnotit, zda je ze zdravotních důvodů indikován transport pacienta i zpátky do místa pobytu.

Pokud se pacient rozhodne místo transportu sanitkou pro dopravu soukromým vozidlem a pokud ošetřující lékař takovou dopravu předem schválí (vystavením tiskopisu VZP-39), má nárok na náhradu cestovních nákladů. Podmínkou je, že vozidlo řídí jiná osoba, než pacient. Tato podmínka koresponduje s tím, že jde o pacienta, jehož aktuální zdravotní stav neumožňuje dopravu běžným způsobem bez použití dopravní zdravotní služby a samozřejmě ani neumožňuje řídit soukromé vozidlo.

*delším časovým obdobím se rozumí doba 6 měsíců a déle

Zdroj: https://www.vzp.cz/o-nas/tiskove-centrum/otazky-tydne/kdo-vypise-prikaz-k-doprave

Přeprava pacienta vozidlem zdravotnické dopravní služby »

Indikace přepravy onkologických pacientů hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění info zde»


více informací» skrýt

Žádanku na vyšetření

Případné odborné či konziliární vyšetření lékařem specialistou doporučujeme na základě klinického vyšetření, nikoli na základě telefonické či emailové žádosti.

Máte plné právo navštívit jakéhokoliv lékaře i bez doporučení svého praktického lékaře. Není to ale moudrý krok, neboť praktický lékař předává spolu se žádankou na odborné vyšetření i veškeré další informace o Vašich chorobách a provedených vyšetřeních. Zároveň Vám doporučíme i kontakt pro objednání do odborné ambulance.
Pokud je to možné, neobcházejte svého praktického lékaře. Vystavujete se nebezpečí, že specialista bez náležité informace od praktického lékaře bude muset některé výkony zbytečně opakovat a jeho úvaha zahrne stavy, které již Váš praktický lékař vyloučil a léčba se tak prodlouží.

 • Poukaz na vyšetření/ošetření K je určen k vyžádání konziliárního vyšetření, vyšetření či ošetření specialistou a k doporučení převzetí do péče. Vystaví vám ho např. praktický lékař, pokud vás posílá k odbornému lékaři, ale i odborný lékař, který vás odesílá k jinému specialistovi. A byť není stanovena obecná povinnost mít vždy doporučení od svého praktického lékaře, odborní lékaři ho ve většině případů vyžadují.
 • Poukaz na vyšetření/ošetření Z po Vás určitě vždy chtít budou, protože je určen k vyžádání vyšetření rentgenem, ultrazvukem, magnetickou rezonancí, metodami nukleární medicíny apod. U obou těchto poukazů sice není stanovena jejich platnost, ale samozřejmě se předpokládá, že lékařem předepsané vyšetření absolvujete co nejdříve.

Samozřejmě existuje několik výjimek – bez doporučení můžete navštívit i v případě běžného vyšetření kromě registrujících lékařů (praktický lékař, gynekolog, stomatolog) i ambulanci kožního lékaře a oční.
Samozřejmostí je i ošetření akutního úrazu u specialisty.


více informací» skrýt

ČASTO ŘEŠÍME…

Antibiotika

Podporujeme zodpovědný a racionální přístup k léčbě antibiotiky.

Léčbu antibiotiky indikuje po zhodnocení anamnestických údajů a klinického stavu pouze lékař.
Antibiotika paušálně nepředepisujeme na rýmu, nachlazení, chřipku, covid-19, bolesti zad, apod., antibiotika nepředepisujeme ani bez předchozího klinického vyšetření.
Antibiotika předepisujeme pouze v jasně indikovaných případech, neboť nevhodný předpis antibiotik je jeden z nejdůležitějších faktorů pro vznik antibiotické rezistence.

Nápomocným vyšetřením v rozhodování o léčbě antibiotiky nám je stanovení hodnoty CRP, neboli C-reaktivního proteinu z kapky krve. CRP je bílkovina tzv. akutní fáze, která je tvořena v játrech a její hodnota velmi rychle narůstá v případě zánětlivých procesů v těle. Maximální koncentrace je dosaženo za 24-48 hodin. CRP může být zvýšeno při jakémkoli prozánětovém stavu – např. při obezitě, patří také mezi známky vysokého kardiovaskulárního rizika a může být zvýšeno i u nádorových nebo autoimunitních chorob.
Fyziologicky bývá plazmatická koncentrace do 8mg/l.
Rychlý a vysoký vzestup, typicky na hodnoty na 60mg/l, doprovází především akutní bakteriální infekce.
Virové infekce naproti tomu bývají charakterizovány relativně malým vzestupem, zpravidla pod 40mg/l.
Vyšetření provádíme z kapky krve z prstu a výsledek vyšetření je znám během několika málo minut.

Jak správně užívat antibiotika? info zde»

7 mýtů o užívání antibiotik info zde»

Evropský antibiotický den (EAAD) – 18. listopad
Evropský den informovanosti o antibiotikách neboli Evropský antibiotický den (European Antibiotic Awareness day, EAAD) si klade za cíl poskytnout platformu a podporu pro národní kampaně za obezřetné používání antibiotik. Cílem je zvýšit povědomí o hrozbách, které představují bakterie rezistentní vůči antibiotikům a o uvážlivém používání antibiotik.

Zdroj:
www.szu.cz »
https://www.wikiskripta.eu »


více informací» skrýt

Doporučení při viróze nebo léčbě antibiotiky

Doporučuje se dodržovat klidový režim, dostatek tekutin (nejméně 2,5 litru denně neperlivých neslazených nealkoholických nápojů), dostatek vitamínů – vitamín C s prodlouženým uvolňováním, zinek v dávce 50-75g denně obvykle po dobu 5 po sobě jdoucích dnů. Při rýmě doporučujeme mořskou vodu ve spreji – možno používat dlouhodobě.
Na podporu imunity je doporučován dostatek spánku, případně doplňky stravy obsahující beta-glukany z hlívy ústřičné a vitamin C a B6 podporující správnou funkcí imunitního systému.
Pokud Vám byla předepsána antibiotika na bakteriální infekci je doporučováno současné užívání probiotik na obnovení střevní mikroflóry a podporu imunity.


více informací» skrýt

Cestování

Infekce močových cest

Kdy a jak vzniká?
Infekce močových cest vzniká při průniku bakterií do močových cest. Velmi často jde o vlastní bakterie z konečníku – nejčastěji E. Coli, které žijí běžně ve střevech. Bakterie se přes močovou trubici dostanou do močového měchýře, zde se usadí a množí. Přemnožení napomáhá nedostatečný pitný režim. V případě, že se zhoršující stav neléčí, může infekce prostoupit do ledvin.
Vyššímu riziku infekce jsou vystaveny ženy, a to v souvislosti s anatomií ženského těla. Močová trubice u žen je poměrně krátká a nachází se v blízkosti konečníku, odkud se bakterie snadno dostanou do močových cest.
Riziko infekce močových cest zvyšuje i nedostatečná hygiena, zadržování močení, nedostatečný přísun tekutin, prochladnutí, cukrovka, časté střídání sexuálních partnerů a nechráněný pohlavní styk, zavedená cévka v močové trubici, či vrozené vývojové vady močové trubice a měchýře.

Jaké jsou příznaky?

 • pocit bolesti nebo pálení při močené, neustálé nutkání jít na wc, časté močení, bolesti v podbřišku
 • moč je zakalená, tmavá, zapáchající, stopy krve v moči
 • pocit zimnice, často však bez horečky
 • náhlý únik moči

Prevence

 • dostatečný pitný režim (pro zdravého člověka až 3 litry denně) – neperlivé, neslazené, nealkoholické, bezkofeinové nápoje
 • neprochladnout
 • kvalitní bavlněné spodní prádlo
 • nezadržovat močení
 • správná hygiena - používat kosmetiku určenou pro intimní hygienu, která nenarušuje poševní mikroflóru, otírat se po stolici správným směrem
 • vymočit se po každém pohlavním styku

Léčba
Zvyšte pitný režim – přidejte urologický čaj, dodržujte klidový režim – bez větší fyzické námahy, bez sportu, buďte v teple, lze využít i některý z volně prodejných přípravků s výtažky z brusinek či lichořeřišnice, terpeny, D-manosu.
Ustoupí-li příznaky během 1-2 dnů (u jinak zdravé ženy), obvykle nebývá nutné vyšetření lékařem.

Kdy k lékaři?
Lékaře kontaktujte vždy, neustoupí-li obtíže za 1-2 dny, máte teplotu nad 38°C, zimnici nebo třesavku, bolesti břicha nebo v zádech, zvracíte nebo je vám na zvracení, máte krev v moči, neodchází moč, léčíte se s chronickou nemocí, užíváte léky potlačující imunitu (chemoterapeutika, kortikoidy – např. prednison) , je-li Vám nad 70 let, jste-li těhotná, jste-li muž, nebo si nejste jistí.

Na vyšetření k lékaři s sebou vezměte vzorek čerstvé moči.
Někdy je vhodné odeslat moč i na bakteriologické vyšetření.

Jak odebrat moč pro bakteriologické vyšetření?
Sklenici se šroubovacím víčkem (např. od přesnídávky, jogurtu, atd.) dobře i s víčkem vymyjte, dejte vyvařit do vody společně s víčkem na 20 – 30 minut. Nechte vyschnout, ale nedotýkejte se vnitřku nádoby a víčka. Ráno se pečlivě vysprchujte a do vyvařené sklenice zachyťte střední proud moči (tj. začátek do toalety, prostředek do skleničky, konec do toalety). Sklenici označte svým jménem a přineste ji k lékaři, odešleme do laboratoře na vyšetření. Výsledky vyšetření jsou známy za cca 3 dny a umožní nám zacílit antibiotickou terapii na konkrétní druh bakterie, která infekci způsobuje.


více informací» skrýt

Inkontinence a předpis inkontinenčních pomůcek

Co je inkontinence?
Jakýkoliv vůlí neovladatelný únik moči, který způsobuje obtíže.

Druhy inkontinence

 • Stresová inkontinence
  Mimovolný únik moči při zvýšení nitrobřišního tlaku, například při kašli nebo kýchnutí, zvednutí břemene či fyzické aktivitě, jako důsledek nedostatečného uzavíracího tlaku v močové trubici.
 • Hyperaktivní močový měchýř
  Hyperaktivní močový měchýř (overactive bladder – OAB) je definován symptomem neodkladného nucení k močení. Dalšími příznaky jsou frekvence (močení více jak 8x/den) a nykturie (každá epizoda močení, která přeruší spánek).
 • Smíšená inkontinence
  Kombinace stresové inkontinence a hyperaktivního močového měchýře.
 • Inkontinence z přetékání
  K tomuto typu inkontinence dochází při poruše odtoku moči pro překážku v dolních močových cestách nebo pro poruchu kontrakce

Inkontineční pomůcky
Měsíční příspěvek na inkontinenční pomůcky závisí na zařazení do kategorie I - III. Zařazení provádí lékař na základě úniku moči v průběhu 24 hodin.

Inkontinenční pomůcky může předepsat smluvní lékař pojišťovny odbornosti praktický lékař, urolog, neurolog, gynekolog, geriatr.

 • Inkontinence I. stupně - mimovolný únik moči nad 50 ml do 100 ml (včetně)
 • Inkontinence II. stupně - mimovolný únik moči nad 100 ml do 200 ml (včetně) + fekální inkontinence
 • Inkontinence III. stupně - mimovolný únik moči nad 200 ml + smíšená inkontinence

V tabulce si snadno najdete výši měsíčního příspěvku i spoluúčasti, která platí pro všechny výrobce a značky. Částka hrazená pacientem se počítá procentem z hodnoty poukazu.

Nově již nejsou určeny konkrétní typy pomůcek, které lze čerpat v rámci jednotlivých stupňů inkontinence. Pacient může mít předepsané vložky, vložné pleny a plenkové kalhoty ve vzájemné kombinaci.

Je přitom ale nutné dodržovat kusový a finanční limit, který je stanoven u každého stupně inkontinence. Vždy je možno čerpat maximálně 150 kusů inkontinenčních pomůcek měsíčně. Zároveň platí maximální finanční limit, tedy částka, kterou uhradí pojišťovna:

 • pro inkontinenci I. typu je to 449,65 Kč
 • pro inkontinenci II. stupně 900,45 Kč a
 • pro III. stupeň inkontinence 1 699,70 Kč.

Stejně jako doposud se uplatní ten limit, kterého pacient dosáhne při čerpání těchto pomůcek dříve – buďto finanční, nebo kusový.

Legislativou je stanovena spoluúčast pacientů na ceně inkontinenčních pomůcek.

 • u inkontinence I. stupně činí spoluúčast pacienta 15 % z ceny
 • u inkontinence II. stupně 5 % z ceny
 • u inkontinence III. stupně není spoluúčast stanovena (pacient s III. stupněm inkontinence však může na základě indikace lékaře čerpat též inkontinenční podložky – v množství max. 30 kusů měsíčně s finančním limitem 219,65 Kč – a u nich je stanovena spoluúčast ve výši 25 %).

O množství předepsaných pomůcek rozhoduje indikující lékař na základě zhodnocení zdravotního stavu pacienta a anamnestických údajů (není nutné, aby předepsal maximální možné množství pomůcek).

K určení stupně inkontinence je možné si provést v domácích podmínkách i jednoduchý test tzv. Pad – weight test (test vážení vložek) – po dobu 24 hodin si važte spotřebované vložky. Výsledek nám pomůže určit závažnost inkontinence.

Cviky pro posílení svalů pánevního dna při inkontinenci
https://www.moliklub.cz/cviky-pro-posileni-svalu-panevniho-dna »

Dotazník inkontinence   zde»   zde»

Mikční deník info zde»

Dotazník a mikční deník elektronicky https://urosoft.cz »

Zdroj:


více informací» skrýt

Klíště

Oblast jižních Čech patří dlouhodobě mezi oblasti s nejvyšší aktivitou klíšťat.
V naší ordinaci očkujeme proti klíšťové encefalitidě.
Očkování proti lymeské boreliose v současné době neexistuje.

S klíšťaty se v posledních letech setkáváme nejen v listnatých a smíšených lesích, ale lze se s nimi setkat i v městských parcích, na zahradách, loukách a březích řek a rybníků.
Klíště standardně žije ve výšce do jednoho metru.

Klíšťata jsou přenašeči řady onemocnění, nejznámější z nich je klíšťová encefalitida, jejíž průběh bývá u dospělých a seniorů mnohem závažnější než u dětí, a proti které v naší ordinaci preventivně očkujeme.
Druhým nejznámějším onemocněním je lymeská boreliosa, proti které bohužel očkování není k dispozici.
Při pohybu v přírodě je proto doporučená ochrana ( repelent, vhodný oblek světlé barvy s dlouhými rukávy i nohavicemi, pohyb po cestách a nevstupovat volně do trávy, bylinné vegetace a křoví).
Po návratu domů se pečlivě prohlédněte – večer i následující den ráno. Mezi častá místa přichycení klíšťat patří: podkolenní jamka, třísla, podpaží, za ušima a u dětí také ve vlasaté části hlavy
V případě přisátí klíštěte jeho správné odstranění za pomoci dezinfekce.

Jak správně odstranit klíště? info zde»
Co budete potřebovat: rukavice, dezinfekční roztok a pinzetu, klíšťky nebo speciální kartu, to vše určené pouze k odstraňování klíšťat.

 1. Natáhněte si rukavice a místo přisátí dezinfikujte. Pomocí navlhčené textilie (nejlépe žínka, třecí ručník, vatový tampon) lehce pohybovat (viklat) se strany na stranu klíštětem, které se po 2-3 minutách uvolní. V případě potřeby lze klíště opatrně podebrat a vyjmout měkkou pinzetou. Osvědčují se i komerčně vyráběné umělohmotné karty se zářezy - podle velikosti - na larvy , nymfy a dospělá klíšťata. Klíštětem netočte!
 2. Když se klíště nepodaří vyndat celé: v případě, že se klíště přetrhne a přední část zůstane v ráně, vyhledejte lékaře.
 3. Jak bezpečně zlikvidovat klíště: před možnou infekcí se chraňte rukavicemi. Klíště zabalte do kousku papíru a spalte na nehořlavém povrchu. V žádném případě klíště nedrťte, nemačkejte nebo neštípejte mezi nehty.
 4. Sledujte místo přisátí - klíště, které se přichytilo a začalo sát, vyvolá vždy nevelké (do 5cm) zarudnutí pokožky v místě přichycení, které může přetrvávat 2-3 dni, ale nezvětšuje se; nejde o borreliový erythem.

V době 3 týdnů od přisátí klíštěte při zjištění zvětšující se zarudlé skvrny na kůži (která většinou v centru zbledne), zvýšené teplotě, únavě či chřipkových příznacích je třeba navštívit neprodleně lékaře a informovat ho o napadení klíštětem.

Po dobu 3 týdnů se vystříhat pokud možno zvýšené tělesné námahy, stresu a nevystavovat se silnému slunečnímu záření.

Pokud zvažujete zaslat odstraněné klíštěte k laboratornímu vyšetření, tak toto vyšetření nemá význam. I v případě pozitivního nálezu borreliové DNA v klíštěti se nedoporučuje sérologické vyšetření ani antibiotická léčba. Význam má pouze sledování klinických projevů pacienta přibližně po dobu 30 dnů.

Klíště, antibiotika a krevní odběry na vyšetření lymeské boreliosy

Krevní odběr indikuje po zhodnocení anamnestických údajů a klinického stavu pouze lékař, taktéž i léčbu antibiotiky.
Není-li krevní odběr lékařem indikován, avšak na něm trváte, krevní odběr lze provést i tak, a to na plnou úhradu žadatele. Interpretaci výsledku a přínos pro další léčebný postup v takovém případě nemohu zaručit. Cena odběru se řídí dle platného Ceníku nehrazených výkonů + nutno připočítat cenu jednotlivých požadovaných vyšetřovaných parametrů, která se řídí ceníkem laboratoře.

 1. Měl jsem klíště nebo jsem klíště odstranil v předešlých 3 týdnech – „preventivní“ léčba antibiotiky, ani „preventivní“ krevní odběr ke stanovení protilátek lymeské boreliosy není indikován.
 2. Jedná-li se o časné kožní stadium lymeské boreliosy ve formě migrujícího erytému (tedy šířící se červené nebo modročervené skvrny s centrálním vyblednutím a postupujícím výrazněji zbarveným nevyvýšeným okrajem), krevní odběry ke stanovení protilátek se neprovádějí.
 3. Chci zaslat nebo jsem zaslal odstraněné klíště k vyšetření do specializované laboratoře, jestli mělo borreliosu. Toto vyšetření nemá význam. I v případě, že Vám laboratoří sdělí, že klíště bylo na borreliosu „pozitivní“, tak u Vás není krevní odběr ke stanovení protilátek ani antibiotická léčba indikována. Význam u Vás má sledování klinických projevů přibližně po dobu 30 dnů.
 4. Byl jsem léčen antibiotiky pro lymeskou boreliosu a pro jistotu potřebuji kontrolní odběr po dobrání antibiotik. Kontrolní krevní odběr protilátek není indikován. Neexistuje spolehlivý laboratorní test prokazující vyléčení infekce. Koncentrace (hladina) protilátek není hodnotícím parametrem úspěšnosti léčby.
 5. Někdy v minulosti jsem prodělal lymeskou boreliosu a pro jistotu potřebuji kontrolní odběr. Kontrolní krevní odběr protilátek není indikován. Neexistuje spolehlivý laboratorní test prokazující vyléčení infekce. Koncentrace (hladina) protilátek není hodnotícím parametrem úspěšnosti léčby.

Zdroj:
http://www.szu.cz/tema/prevence/jak-se-chranit-pred-napadenim-klistaty-1?lred=1 »
https://www.klistova-encefalitida.cz »
https://www.infekce.cz/DPLB18.htm »


více informací» skrýt

Obezita

Klíčem k jejímu řešení je Vaše pevné rozhodnutí a vytrvalost.

Život je sladký i bez cukru info zde»
Energie v rovnováze info zde»

O co se jedná?

Obezita je celosvětovým problémem. Bohužel, přes veškerou osvětu má stále více obyvatel ČR (více než 63 %) nadváhu a téměř 27 % obyvatel trpí obezitou.

S obezitou se pojí více než 30 různých onemocnění. Mezi nejzávažnější patří diabetes 2. typu, srdečně-cévní onemocnění a některé druhy rakoviny.

Obezita je chronické onemocnění, charakterizované zvýšenými zásobami tělesného tuku. V praxi se hodnotí pomocí indexu tělesné hmotnosti (Body Mass Index – BMI). Základním cílem při léčbě pacienta s nadváhou (BMI 25–30) či obezitou (BMI nad 30) je změnit stravovací návyky a životní styl jedince.

Možnosti léčby obezity

Dostatečná motivace pacienta je předpokladem úspěšné léčby obezity.

Na léčbě obezity se podle její závažnosti a přidružených onemocnění podílí v závislosti na klinickém stavu konkrétního pacienta řada odborníků – praktický lékař, internista, endokrinolog, diabetolog, nutriční terapeut, psychiatr, chirurg, ortoped, rehabilitační lékař, fyzioterapeut a další. Ošetřujícím lékařem indikovaná léčba je hrazena v souladu s platnou vyhláškou ministerstva zdravotnictví.

Terapie obezity má být vždy komplexní. Vedle farmakoterapie a chirurgické léčby, která je vyhrazena pro závažnější případy, zahrnuje nízkoenergetickou redukční dietu, pohybovou aktivitu, případně podpůrnou psychologii.

 • Redukční dieta musí být vyvážená, přiměřená energetickému výdeji a dodržována dlouhodobě. Její složení a energetický obsah musí odrážet věk, pohlaví, jídelní zvyklosti a další individuální charakteristiky jedince
 • Pravidelná pohybová aktivita je nedílnou součástí komplexní léčby obezity a je považována za jednu z klíčových složek. Vhodnými aktivitami jsou chůze nebo nord walking, jízda na kole/rotopedu, plavání. Obvykle je doporučována pohybová aktivita 3-4x týdně 40-50 minut. Dle individuální tolerance a zdravotního stavu doporučujeme začínat zvolna, postupně přidávat zátěž a nepřeceňovat své síly – např. jen 15 minut denně a postupně délku cvičení o 5 minut prodlužovat. Nespěchejte na sebe - adaptace na zátěž trvá pohybovému aparátu minimálně 4-6 týdnů.
 • K redukční dietě a pohybové aktivitě je možné využít i podpůrnou farmakoterapii, a to v léčbě obezity u pacientů s BMI vyšším než 30 nebo u pacientů s BMI vyšším než 27, u nichž se vyskytují závažná zdravotní rizika související s nadváhou, a také u pacientů, kde selhala dietní, pohybová a psychoterapeutická léčba. Kritériem účinnosti léků proti obezitě je hmotnostní pokles alespoň o 5 % výchozí váhy během tříměsíčního podávání.
 • Bariatrická chirurgie je jednou z metod léčby u části nemocných trpících zvláště závažnými formami obezity. Bariatrická chirurgie je vhodná při splnění indikačních kritérií u pacientů s BMI nad 40 nebo u pacientů s BMI vyšším než 35, kteří mají zároveň cukrovku, metabolická onemocnění, kardiorespirační choroby či onemocnění kloubů.. Bariatrické operace jsou však vždy součástí komplexní léčby a po jejich absolvování je nezbytně nutná další spolupráce pacienta – musí dodržovat specifický režim, například 5–6x denně malé porce či oddělovat pitný režim od jídla. Jsou-li indikované ze zdravotních důvodů, jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

Obezita a lázně

Lázeňská léčba je hrazena jen u dětí.
Redukce hmotnosti může být i podmínkou pro navržení a následné schválení lázeňského pobytu. V některých případech je nutné, aby pacient zhubnul. Konkrétně v indikační skupině VII/7 – koxartróza a gonartróza vyhláška podmiňuje návrh a úhradu při opakovaném pobytu v lázních doložením skutečnosti, že pacient sBMI vyšším než 30 zhubnul od posledního pobytu o 5 %. U obezity při BMI vyšším než 35 je nutné snížení hmotnosti o 10 % od posledního léčebného pobytu. Totéž platí pro pacienty s problémy pohybového ústrojí (indikační skupina VII/9 – chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu v soustavné ambulantní rehabilitační péči) nebo např. pro lázeňskou léčbu hypertenze nebo diabetu, kde spolu obezita a zhoršování zdravotního stavu úzce souvisí.

Světový den obezity 4. březen

Cílem tohoto dne, je podpořit společnost v proaktivním přístupu zvládání problematiky nadváhy a obezity. Obezita je skutečně akutním celosvětovým zdravotním problémem, který nabývá epidemických rozměrů.
Světový den obezity není oslava, ale vztyčený prst.
Obezitou trpí více než 2 miliardy lidí po celém světě. Každý druhý dospělý a každé páté dítě mají nadváhu nebo obezity a vyhlídky do budoucna nejsou vůbec růžové.
Lidé s obezitou trpí nízkým sebevědomím, v médiích jsou prezentováni převážně jako lenoši a nenapravitelní pojídači fast foodů a laskomin bez schopnosti se ovládat. Čím dál častěji narážejí na váhovou diskriminaci, například při pracovních pohovorech.

Světový den výživy 16. říjen

Jeho posláním je nasvítit skutečnost, že zatímco v naší části světa číhá zubatá s kosou velmi často za stolem plným nejrůznějších laskomin, v některých rozvojových zemích stále kosí dospělé i děti hlad a podvýživa. Vysílá tak vzkaz, že zdravá míra a vyváženost nejsou něco, čeho lze snadno v moderním světě dosáhnout.

Další informace naleznete například zde:

Další praktické odkazy:

Zdroj:


více informací» skrýt

Očkování

V naší ordinaci očkujeme proti tetanu, záškrtu, černému kašli, chřipce, pneumokokovým onemocněním, klíšťové meningoencefalitidě, hepatitidě typu A i B, planým neštovicím, meningokokovým nákazám, rakovině děložního čípku a příušnicím.
Po domluvě provádíme i některá další očkování do (vyjma očkování proti tuberkulóze a žluté zimnici).

Očkování, která Vám doporučujeme

 • očkování proti covid-19 (kdykoli během roku) důvodem je zabránit vzniku komplikovaného zápalu plic s následkem úmrtí, chránit sebe i své okolí
 • očkování proti chřipce – každoročně (sezonně září-listopad) důvodem je zabránit vzniku komplikovaného zápalu plic s následkem úmrtí, chránit sebe i své okolí
 • alespoň 1x se nechat přeočkovat kombinovanou vakcínou proti tetanu, záškrtu a černému kašli (kdykoli během roku) důvodem je chránit sebe i své okolí před vznikem těchto úporných onemocnění
 • očkování proti pneumokokovým zápalům plic ve věku nad 65 let (kdykoli během roku) důvodem je zabránit vzniku komplikovaného zápalu plic s následkem úmrtí
 • očkování proti klíšťové meningoencefalitidě (kdykoli během roku) důvodem je chránit se před vznikem zánětu mozku a mozkových blan, možným ochrnutím a následnou invaliditou; ostatně jižní Čechy patří dlouhodobě mezi oblasti s nejvyšší aktivitou klíšťat
 • očkování proti infekční žloutence typu A + proti žloutence typu B (kdykoli během roku) důvodem je prevence těchto dvou onemocnění, mělo by být ve „výbavě“ každého cestovatele, a to i cestovatele do tradičních prázdninových destinací českých turistů
 • další očkování doporučujeme podle individuálního rizika (věk, životní styl, chronická onemocnění – diabetes, CHOPN a asthma bronchiale, kardiovaskulární onemocnění, obezita, kouření, chronické onemocnění jater, ledvin, nepřítomnost/nefunkčnost sleziny (asplenie, hyposplenie), imunosupresní stavy, transplantace, onkologická onemocnění, HIV, neurologické poruchy, apod. . . )

Proč Vám očkování doporučujeme?
U dospělých je 100krát větší pravděpodobnost úmrtí na onemocnění, jemuž lze předejít očkováním, než u dětí. Zatímco proočkovanou dětí je na nejvyšší úrovni, většina dospělých si ani neuvědomuje, že by měli být očkováni. Dospělí se často nenechávají očkovat, protože si myslí, že to nepotřebují nebo jim to nikdo nedoporučil.

Proč potřebují dospělí očkovací látky?
Očkovací látky někdy neposkytují celoživotní ochranu, protože imunita slábne (např. očkovací látky proti tetanu, záškrtu, černému kašli).
Někdy se viry nebo bakterie během času mění (např. virus chřipky).
Stárnoucí imunitní systém se stane náchylný k onemocněním, která byla v mladším dobu menší hrozbou (např. pneumokok, pásový opar).

Očkovací látky jsou vyrobeny z variant viru či bakterie, kterou nemůžeme po očkování onemocnět.

MÝTY O OČKOVÁNÍ info zde»

OČKOVACÍ KALENDÁŘ PRO DOSPĚLÉ info zde»

OČKOVACÍ KALENDÁŘ – OSOBY V RIZIKU A S CHRONICKÝM ONEMOCNĚNÍM https://www.vakcinace.eu/ockovani-v-cr-ppl »

PŘÍSPĚVKY POJIŠŤOVEN https://www.avenier.cz/cz/prispevky »

Obecné doporučení po očkování info zde»
Po očkování se doporučuje 2 – 3 dny dodržovat šetřící režim bez větší fyzické námahy a zdržet se pití alkoholických nápojů. Místo vpichu a okolí může být v ojedinělých případech začervenalé a bolestivé, v tomto případě je vhodné postižené místo chladit nebo namazat protizánětlivým gelem. Rovněž se po očkování mohou vyskytnout celkové příznaky, jako bolest svalů, kloubů, hlavy, únava, malátnost nebo zvýšená teplota. Tyto vedlejší nežádoucí účinky nejsou příliš časté a odezní spontánně do dvou až tří dnů po očkování.
Po očkování se pokud možno vyhněte většímu množství lidí (obzvláště v chřipkové sezoně), protilátky se vytvoří až po dvou až třech týdnech po dokončení základního očkovacího schématu či po podání posilující (booster) dávky očkování.
Po aplikaci každé vakcíny vyčkejte 30 minut v čekárně, poté můžete odejít.

Nežádoucí účinky po očkování - obvyklé

Lokální (místní) reakce
Vznikají bezprostředně po očkování, obvykle během 12 až 48 hodin. Patří mezi ně mírná bolest, otok, zarudnutí, pocit tepla, svědění, tvorba modřiny v místě injekce, a/nebo infiltrát v místě vpichu do průměru cca 5 cm a funkční nemohoucnost, výjimečně zduření mízních uzlin. Vývoj těchto reakcí je příznivý, neboť příznaky ve většině případů vymizí během 1 až 2 dní. Vážné lokální reakce se projevují svalovou kontrakcí a nervovým postižením. Méně běžné jsou bakteriální abscesy.

Celkové reakce
Celkové reakce jsou různé podle typu vakcíny a projevují se nejrůznějšími symptomy. Pocit únavy nebo celkový pocit nepohody, zimnice nebo zvýšená teplota nepřevyšující 39°C, bolest hlavy, bolest kloubů nebo svalů, nechutenství, zvracení, průjem nebo zácpa patří do skupiny lehkých celkových reakcí. Rovněž výskyt vyrážky po očkování proti spalničkám a zduření lokálních mízních uzlin jsou řazeny mezi lehké projevy, které se mohou objevit do 72 hodin nebo po 7-10 dnech po podání vakcíny. Někdy lze tyto nežádoucí účinky zmírnit podáním antipyretik – např. paracetamolu.

Pokud se u Vás vyskytne některý z dalších nežádoucích účinků, které nejsou obvyklé (viz výše), nebo si nejste jisti, zda-li vzniklé obtíže souvisí s očkováním, kontaktujte lékaře.

V naší ordinaci nevyžadujeme před očkováním písemný souhlas s aplikací očkovací látky. Zákon o zdravotních službách v § 28 stanoví, že zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem, nestanoví-li tento zákon jinak.
Pro účely provedení očkování zákon nestanoví písemnou formu informovaného souhlasu pacienta s poskytnutím zdravotních služeb.
Ministerstvo zdravotnictví zastává v dané věci názor, že i v případě očkování proti onemocnění COVID-19 není písemný informovaný souhlas nutný. Uvedený zákon sice umožňuje poskytovateli zdravotních služeb si jej vyžádat, nicméně s ohledem na charakter výkonu, není důvodu, aby v tomto případě poskytovatel takto činil (obdobně jako u jiných očkování, kdy není takový souhlas vyžadován). U nepovinných, tedy dobrovolných, očkování je rozhodnutí na každém jedinci.

Zdroj:
www.mzcr.cz »
www.vakciny.net »


více informací» skrýt

Odběry

Odběr krve
Po objednání se dostavte se nalačno ve stanovený termín do ordinace.
Aby nevznikaly zkreslené nálezy v hodnotách krevního cukru či tuků, držte se prosím následujícího doporučení.

Před odběrem krve nejezte cca 10-12 hodin, buďte v relativním klidu. Poslední večerní jídlo před odběrem by mělo být netučné, lehce stravitelné.
Ráno před odběrem vypijte sklenici čisté neperlivé a neslazené vody, nepijte černou kávu a nekuřte. Před odběrem není vhodná větší tělesná námaha, např. rychlá chůze, běh, či delší jízda na kole.

Pokud trpíte alergií na náplasti nebo dezinfekční roztoky,upozorněte, prosím, před odběrem zdravotní sestru.

Ranní léky můžete užít jako obvykle, mimo léků na štítnou žlázu – Euthyrox a Letrox.

Po odběru krve se můžete najíst, zejména diabetikům doporučujeme, aby měli jídlo s sebou. Po odběru krve doporučujeme relativní klid, bez větší fyzické námahy, bez nošení těžkých břemen.

Odběr krve a rozsah vyšetřovaných parametrů indikuje lékař.

Rozsah a frekvence krevních odběrů při preventivní prohlídce je stanoven vyhláškou č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách.

 • laboratorní vyšetření koncentrace krevních tuků - celkového cholesterolu, HDL-cholesterolu, LDL-cholesterolu a triacylglycerolů, v 18, ve 30, 40, 50 a 60 letech věku
 • laboratorní vyšetření hladiny krevního cukru - glykemie v 18, ve 30 letech věku a od 40 let věku ve dvouletých intervalech od posledního vyšetření
 • laboratorní vyšetření sérového kreatininu a odhad glomerulární filtrace u pacientů trpících diabetem, hypertenzí nebo kardiovaskulárními komplikacemi od 50 let věku ve čtyřletých intervalech

Požadavek typu „naberte mi krev na všechno“ není relevantní, ani nijak zvlášť přínosný. Krevní odběry, podobně jako rentgenové či sonografické vyšetření (a řada dalších vyšetřovacích metod), patří k vyšetřením doplňkovým.
Základem dobré léčby je správná diagnóza a základem správné diagnózy je fyzikální vyšetření pacienta a rozbor anamnézy – tedy toho, co pacient lékaři sděluje.

Trváte-li však na vyšetření krevních parametrů, které nejsou lékařem indikovány a z medicínského hlediska odůvodněny, krevní odběr lze provést, a to na plnou úhradu žadatele. Interpretaci výsledku a přínos pro další léčebný postup v takovém případě nemohu zaručit. Cena odběru se řídí dle aktuálního ceníku + nutno připočítat cenu jednotlivých požadovaných vyšetřovaných parametrů, která se řídí ceníkem laboratoře.

Vyšetření moči - močového sedimentu
K vyšetření se používá střední proud první ranní moči. Moč odebírejte do čisté suché odběrové nádoby (např. odběrová zkumavka – k zakoupení např. v lékárně, čistá vymytá sklenička od jogurtu či přesnídávky). U žen se vyšetřuje mimo období menstruace.

Vyšetření a odběr moči pro bakteriologické vyšetření
K vyšetření se používá střední proud první ranní moči a je nutno užít sterilní odběrové nádoby – např. sterilní odběrová zkumavka (k zakoupení v lékárně, případně k dispozici u zdravotní sestry), lze použít např. i sklenici se šroubovacím víčkem (např. od přesnídávky, jogurtu, atd.) dobře i s víčkem vymyjte, dejte vyvařit do vody společně s víčkem na 20 – 30 minut. Nechte vyschnout, ale nedotýkejte se vnitřku nádoby a víčka.
Ráno se pečlivě vysprchujte a do vyvařené sklenice zachyťte střední proud moči (tj. začátek do toalety, prostředek do skleničky, konec do toalety). Sklenici označte svým jménem a přineste ji k lékaři, odešleme do laboratoře na vyšetření. Výsledky vyšetření jsou známy za cca 3 dny a umožní nám zacílit antibiotickou terapii na konkrétní druh bakterie, která infekci způsobuje.

Orální glukózový toleranční test (tzv, glykemická křivka)
oGTT je pomocná metoda, kterou se vyšetřují pacienti s podezřením na onemocnění cukrovkou (diabetes mellitus).

Jak se oGTT provádí?

 1. Odběr krve nalačno (optimálně v ranních hodinách po 10-12h. lačnění, před vyšetřením je vhodné vypít sklenici vody)
 2. Podáme tzv. zátěžovou dávku glukózy (vypití nápoje se 75g cukru během 5-10minut).
 3. Poté setrváte ve fyzickém klidu, během celého vyšetření nelze jíst a pít.
 4. Následuje odběr krve za 2 hodiny po požití tohoto nápoje

Je-li lačná glykémie vyšší než 6,9 mmol/l, test oGTT se neprovádí.
O výsledku testu Vás budeme informovat následující pracovní den.

Odběr krve „na prostatu“, čili odběr krve PSA (tzv. prostatického antigenu)
Pravidelný screening rakoviny prostaty na základě vyšetření PSA v krvi zatím snad nikde není prováděn. Důvodem je mj. skutečnost, že se nedospělo k potvrzení jeho jednoznačných benefitů. Test není ani příliš přesný, protože hodnota PSA v krvi je ovlivněna nejen rakovinou, ale i např. benigním zbytněním prostaty či infekcí močových cest. Pokud však vznikne podezření na onemocnění prostaty, je to jedna z diagnostických možností. Kdyby toto vyšetření někdo chtěl absolvovat jen na základě svého vlastního rozhodnutí, bez lékařské indikace, toto vyšetření si hradí.

K diagnostice onemocnění prostaty se jako základ používá vyšetření prostaty pohmatem přes konečník (per rectum) a zmíněné vyšetření PSA z krve. Tato vyšetření může zajistit jak praktický lékař, tak internista či urolog. Při podezření na karcinom jsou nutná i další vyšetření – většinou zobrazení prostaty ultrazvukem přes konečník, biopsie prostaty (odběr vzorků tkáně prostaty), další možností je počítačová tomografie (CT), magnetická rezonance nebo scintigrafie. Všechna tato vyšetření jsou samozřejmě hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Velký význam pro prevenci rakoviny prostaty má ale hlavně dostatečná informovanost pacientů a jejich ochota o případných problémech s lékařem hovořit a také absolvovat příslušná vyšetření. Zejména muži z rodin, kde se nemoc vyskytla, by si měli nechat prostatu pravidelně vyšetřovat. I "obyčejné" preventivní prohlídky u praktického lékaře přitom mohou na problémy s prostatou upozornit včas. Jejich součástí je totiž mj. zhodnocení onkologických rizik. Při podezření na zvýšené riziko onemocnění prostaty má lékař provést vyšetření per rectum, stejně jako vyšetření varlat u mužů při pozitivní rodinné anamnéze nebo při přítomnosti jiných rizikových faktorů. Je na rozhodnutí klienta, aby tuto možnost skutečně využil. Preventivní prohlídka se provádí a z veřejného zdravotního pojištění hradí jedenkrát za dva roky.

Odběr PSA ve věku 50 až 70 let
Po 50. roce věku je screeningový odběr PSA u jinak zdravého muže správným rozhodnutím v případě, je-li ochoten přijmout riziko případné nadbytečné léčby. Velmi často není žádný karcinom diagnostikován, třebaže výsledky testu PSA vyvolávají podezření. K dalšímu postupu a rozhodování o léčbě je nezbytné vyšetření urologem.

Odběr PSA ve věku nad 70 let
Pro muže v této věkové kategorii je prvotní screening karcinomu prostaty méně správné rozhodnutí. V tomto věku již mnoho pacientů trpí závažným onemocněním, jako jsou srdeční choroby diabetes, apod. Mnoho těchto chorob je daleko závažnějších než karcinom prostaty. K dalšímu postupu a rozhodování o léčbě je nezbytné vyšetření urologem.

Informovaný souhlas s odběrem krve na PSA   zde»   zde»


více informací» skrýt

Odvykání kouření

Gratuluji Vám k rozhodnutí přestat kouřit! Žádné léky, ani žádný lékař Vám nezabrání kouřit, proto Vaše pevné rozhodnutí představuje naprosto klíčovou roli v úspěšnosti odvykání kouření.

Národní linka pro odvykání kouření 800 350 000, po až pá 10-18hod.

Základem léčby je tzv. substituční terapie nikotinem ve formě náplasti, spreje, pastilky nebo žvýkačky – to jsou volně prodejné přípravky. Při jejich užívání je vhodné nejíst, nepít a žvýkačku jen nakusovat; jakmile začne pocit pálení, cca na minutu přestat nakusovat.
Další podpůrnou léčbou při odvykání kouření jsou přípravky určené k léčbě závislosti na tabáku na lékařský předpis – cystisin, vareniclin a bupropion. Standardní doba léčby je 12 týdnů. Léčba není hrazena zdravotními pojišťovnami, avšak některé pojišťovny nabízí finanční příspěvek na léčbu.
Alternativní zdroje nikotinu bez kouře (elektronické cigarety, zahřívaný tabák) přinášejí zdravotní riziko především v látkách obsažených v kouři, nikoli z nikotinu.

Kouření a COVID-19
Kouření snižuje imunitu a způsobuje onemocnění, na něž pacienti s covidem-19 umírají.

Jak přestat kouřit info zde»
Poškození orgánů tabákovým kouřem info zde»
Jak nám škodí kouření info zde»
Vodní dýmka – sladký kouř pro mladé info zde»

Světový den bez tabáku je 31.květen

Další užiteční zdroje informací:
https://www.koureni-zabiji.cz »
https://www.stop-koureni.cz/ »
https://www.bezcigaret.cz/ »


více informací» skrýt

Průjem

Dieta při průjmu info zde»
Průjmová onemocnění z potravin info zde»

Akutně vzniklý průjem
Nejčastější příčinou akutního průjmu bývá virová infekce (rotaviry, adenoviry, noroviry, aj.). Průjmy virového původu často doprovází zvracení, stolice je vodnatá. Onemocnění většinou trvá několik dní a samovolně odezní.
Průjem může vyvolávat i bakterie např. rod bakterií Salmonella, Shigella, některý z patogenních kmenů Escherichie coli (neškodné kmeny se ve střevě vyskytují běžně), Yersinia nebo Campylobacter jejuni. Hlavními příznaky jsou bolesti až křeče v břiše, zvracení a horečka. Ve stolici se může objevit příměs krve a hlenu.
Nejčastější příčinou bývá dietní chyba, užívání umělých sladidel, mezi další příčiny patří tzv. cestovatelský průjem; častou příčinou průjmu mohou být také léky (antibiotika, chemoterapeutika, prokinetika, apod.)
Někdy se však konkrétní příčinu zjistit nepodaří.

Léčba
Zvyšte hygienická opatření v domácnosti (dezinfekce rukou, nádobí, dezinfekce toalety, splachování wc se zavřeným víkem).

Zvyšte příjem tekutin na 3-4 litry denně – vhodný je černý čaj, chlazené neperlivé minerální vody.
Dodržujte dietní opatření – omezte jídla tučná, smažená, kořeněná, nadýmavá a sladká; jezte vícekrát denně v malých porcích a dle snášenlivosti pečivo, rýži, bílé maso (dušené), vařenou zeleninu, vývary, zralé banány
Z volně prodejných léčivých přípravků lze doporučit např. aktivní uhlí - váže na sebe střevní plyny, hnilobné produkty, toxiny, různé toxické produkty látkové přeměny, případně cloroxin, na zmírnění průjmu je vhodný diosmectit.
Jako podpůrnou léčbu využijte probiotka, která obnovují střevní mikrobiom.
Dodržujte klidový režim, bez větší fyzické námahy, bez sportovních aktivit.

Odezní-li průjem během několika málo dní (3-5 dnů), stolice je bez příměsi krve a teplota nestoupá nad 38°C, obvykle není nutné vyšetření lékařem.

Kdy k lékaři?
Lékaře kontaktujte vždy, pracujete-li v potravinářství, či vykonáváte jinou epidemiologicky závažnou činnost – máte tzv. potravinářský průkaz (kadeřnice, masér, zaměstnání v pohostinství, apod.), dále pak trvají-li obtíže déle než 3 dny, máte teplotu nad 38°C, zimnici nebo třesavku, bolesti břicha (zejména v období mezi křečemi) nebo v zádech, zvracíte, máte krev, hlen či hnis ve stolici, stolice je černá, máte stolici vícekrát než 10x za den, neodchází moč, ztráta hmotnosti nad 5%, léčíte se s chronickou nemocí, užíváte léky potlačující imunitu (chemoterapeutika, kortikoidy – např. prednison) , je-li Vám nad 70 let, nebo si nejste jistí.


více informací» skrýt

Ostatní

Příprava před koloskopií

Kolonoskopie je metoda vyšetření tlustého střeva, případně tenkého střeva endoskopem. Provádí se při podezření na hemoroidy, zánětlivé a nádorové onemocnění tlustého střeva. Ve věku nad 50 let lze provést i jako vyšetření preventivní, kdy nahrazuje po dobu 10ti let test k vyšetření skrytého krvácení ve stolici.

Pokud užíváte léky na úpravu srážení krve, nutno případnou úpravu dávkování konzultovat s lékařem.

Před vyšetřením budete obvykle požádání o potvrzení informovaného souhlasu s vyšetřením Vaším podpisem. Výsledek vám lékař oznámí ihned po výkonu. Pokud odebíral vzorky sliznice k histologickému vyšetření, pak bude výsledek zhruba za 1-2 týdny.

7-10 dnů před vyšetřením

 • nabereme krev dle požadavku pracoviště (standardně krevní srážlivost – Quick, případně krevní obraz), výsledek Vám s sebou dáme k vyšetření
 • vystavíme Vám recept na vyprazdňovací roztok, jestliže nebyl vystaven gastroenterologem
 • jste-li diabetik, konzultujte vyšetření s Vaším diabetologem
 • vynechte léky obsahující železo (Sorbifer durulens, Maltofer, Ferronat, Aktiferrin,. . .volně prodejné přípravy)

7 dnů před vyšetřením

 • zvolte bezezbytkovou stravu – tedy vynechte potraviny, které zanechávají ve střevě hrubé zbytky, zrna nebo slupky (ovoce, zeleniny, luštěniny, tmavé a celozrnné pečivo, mák, kmín, ovocné jogurty, müsli, turecká káva)
 • vhodnými potravinami jsou libové mase, drůbež, šunka, ryby, brambory, bramborová kaše, bílé rohlíky, bílá rýže a těstoviny, vývar nebo cezená polévka, instantní káva

1 den před vyšetřením

 • ke snídani a k obědu je možný čirý bujón, pijte pouze tekutiny, vyhýbejte se mléku a perlivým nápojům
 • od 14 hod. začněte pít vyprazdňovací roztoky, které si připravíte podle návodu
 • po skončení pití roztoku již nejezde, nekuřte, můžete pít neperlivé nápoje – voda, čaj

V den vyšetření

 • dostavte se nalačno ve stanovený čas na pracoviště, kam jste se objednali
 • doprovod nutný, jelikož součástí vyšetření bývá podání léků s tlumivým účinkem a v tomto případě nelze 24hod po vyšetření řídit motorová vozidla ani vykonávat činnosti vyžadující zvýšenou pozornost

Doporučovaná pracoviště:
Tábor
MUDr. Petr Musil, Všeobecná interní ambulance s.r.o., Kpt. Jaroše 3000 suterén (proti vjezdu do G centra, bývalá zubní ordinace MUDr. Kropíka), Tábor 370 03, tel. 381 254 432, více info na: www.viamb.cz »
České Budějovice
MUDr. Pavel Davídek, MUDr. Jan Hejcman, MUDr. Michal Vacík, Derma Plus – Gastroenterologie, Lékařský dům Géčko (vedle Globusu), České Vrbné 2403, České Budějovice 370 11, tel. 386 360 332, více info na: https://www.dermaplus.cz/gastroenterologie »
Jindřichův Hradec
MUDr. Marie Pokorná, U Nemocnice 380 (poliklinika), Jindřichův Hradec 377 01, tel. 384 322 944 – lépe se domluvit osobně


více informací» skrýt

Příprava před gastroskopií

Gastroskopie je vyšetření horní části zažívacího traktu – jícnu, žaludku a horní části dvanáctníku endoskopem. Před vyšetřením budete obvykle požádání o potvrzení informovaného souhlasu s vyšetřením vaším podpisem.
Výsledek vám lékař oznámí ihned po výkonu. Pokud odebíral vzorky sliznice k histologickému vyšetření, pak bude výsledek zhruba za 1-2 týdny.

Vyšetření nevyžaduje zvláštní přípravu.

V den vyšetření

 • dostavte se ve stanovený čas na pracoviště, kam jste se objednali
 • 6 hodin před vyšetřením nejezte, nepijte a nekuřte
 • doprovod vhodný, jelikož součástí vyšetření může být i podání léků s tlumivým účinkem a v tomto případě nelze 24hod po vyšetření řídit motorová vozidla ani vykonávat činnosti vyžadující zvýšenou pozornost

Doporučovaná pracoviště:
Tábor
MUDr. Petr Musil, Všeobecná interní ambulance s.r.o., Kpt. Jaroše 3000 suterén (proti vjezdu do G centra, bývalá zubní ordinace MUDr. Kropíka), Tábor 370 03, tel. 381 254 432, více info na: http://www.viamb.cz/ »
České Budějovice
MUDr. Pavel Davídek, MUDr. Jan Hejcman, MUDr. Michal Vacík, Derma Plus – Gastroenterologie, Lékařský dům Géčko (vedle Globusu), České Vrbné 2403, České Budějovice 370 11, tel. 386 360 332, více info na: https://www.dermaplus.cz/gastroenterologie »
Jindřichův Hradec
MUDr. Marie Pokorná, U Nemocnice 380, Jindřichův Hradec 377 01, tel. 384 322 944


více informací» skrýt

UZ břicha

Ultrazvukové či sonografické vyšetření dutiny břišní je neinvazivní vyšetření zaměřené na zobrazení struktur jater, žlučník a žlučových cest, ledvin a močového měchýře, navíc zobrazí u žen gynekologické struktury, u mužů prostatu. Výsledek vyšetření obvykle obdržíte po dokončení vyšetření.

Vyšetření nevyžaduje zvláštní přípravu.

2 dny před vyšetřením
jezte nenadýmavou stravu, možno užít i Espumisan dle příbalového letáku

1 den před vyšetřením

 • v průběhu dne pijte více neperlivých, nealkoholických a neslazených nápojů – optimálně vodu, čaj
 • lehká večeře

V den vyšetření
dostavte se nalačno ve stanovený čas na pracoviště, kam jste se objednali cca 1 hod před vyšetřením je vhodné se vymočit a pak vypít cca 0,5l vody, aby se naplnil močový měchýř

Doporučovaná pracoviště:
Tábor
MUDr. Petr Musil, Všeobecná interní ambulance s.r.o., Kpt. Jaroše 3000 suterén (proti vjezdu do G centra, bývalá zubní ordinace MUDr. Kropíka), Tábor 370 03, tel. 381 254 432, více info na: http://www.viamb.cz/ »
Soběslav
MUDr. Petr Musil, Všeobecná interní ambulance s.r.o., Poliklinika - P. Voka 159, 392 01 Soběslav, tel. 734 153 907, 381 210 664, více info na: http://www.viamb.cz/ »
České Budějovice
MUDr. Pavel Davídek, MUDr. Jan Hejcman, MUDr. Michal Vacík, Derma Plus – Gastroenterologie, Lékařský dům Géčko (vedle Globusu), České Vrbné 2403, České Budějovice 370 11, tel. 386 360 332, více info na: https://www.dermaplus.cz/gastroenterologie »
Jindřichův Hradec
MUDr. Marie Pokorná, U Nemocnice 380, Jindřichův Hradec 377 01, tel. 384 322 944 – lépe se domluvit osobně


více informací» skrýt

Mammografie

Mammografie je rentgenové vyšetření prsu za účelem odhalení počátku rakovinného bujení u žen.
U žen od 45 let věku ve 2 letých intervalech je hrazeno zdravotní pojišťovnou (k vyšetření je nutná žádanka od praktického lékaře nebo gynekologa).

Nejbližší pracoviště – České Budějovice, možnost telefonického i online objednání EUC Mamocentrum, Matice školské 1786/17, České Budějovice 370 01, tel. 389 109 909 Více na: https://euc.cz/nase-zarizeni/mamocentra/euc-mamocentrum-ceske-budejovice »


více informací» skrýt

Oční vyšetření

V rámci preventivní prohlídky Vám může být doporučeno preventivní oční vyšetření.
Preventivní oční vyšetření je doporučováno od 45 let věku do 61 let věku á 4 roky.

Oční vyšetření doporučujeme také diabetikům a pacientům s léčeným vysokým krevním tlakem á 1 rok.

Doporučená pracoviště:
Soběslav
MUDr. Dohnalová Pavla, Nám. Republiky 56/25 (optika), Soběslav 392 01, tel. 734 620 646 (ordinace), 721 455 181
Tábor
Oční ordinace a optika v Táboře, MUDr. Kališová Jana, MUDr. Dohnalová Pavla, Herlošova 2925, Tábor 390 01, tel.ordinace: 735 872 707, tel.optika 604 190 016, více na: https://www.ocnitabor.cz/ »
Jindřichův Hradec
Oculista s.r.o., MUDr. Kubešová Věra, MUDr. Štern Jiří, Náměstí Míru 163/I, Jindřichův Hradec 377 01, tel. 565 555 328
MUDr. Pumprová Květa, Klášterská 82/I, Jindřichův Hradec 377 01, tel. 384 361 618
MUDr. Novotná Luďka, Panská 133/I, Jindřichův Hradec 377 01, tel. 384 362 668

Další kontakty na oční lékaře podle okresů, např. http://www.ocni-lekari.cz/okresy.asp »


více informací» skrýt

Vzdělávací materiály pro pacienty


Aby záda nebolela - dospělí info zde»
Aby záda nebolela ve vyšším věku info zde»
Alzheimerova nemoc info zde»
Co je a co není závislost info zde»
Covid-19 a chřipka co mají společného info zde»
Cvičení a životospráva po totální endoprotéze kyčelního kloubu info zde»
Cvičení na posílení žilního systému info zde»
Cvičení při bolesti zad info zde»
Cvičení při plochých nohách info zde»
Deprese info zde»
Deset dobrých důvodů proč žít bez drog info zde»
Dieta ke snížení cholesterolu v krvi info zde»
Dieta ke snížení kyseliny močové v krvi info zde»
Dieta při diabetu a cukrovce info zde»
Dieta při infekční mononukleóze a žloutence info zde»
Dieta při onemocnění jater, žlučníku a slinivky břišní info zde»
Dieta při průjmu info zde»
Dieta při vředové chorobě info zde»
Dlouhá cesta na dovolenou info zde»
Doba potřebná k odbourání alkoholu info zde»
Domácí násilí info zde»
Doporučená při zvýšeném cholesterolu info zde»
Energie v rovnováze info zde»
Hemoroidy info zde»
Hepatitidy - žloutenky info zde»
Chronické žilní onemocnění info zde»
Informace o vyšetření STD info zde»
Informace pro pacienty užívající warfarin info zde»
Jak chránit své žíly info zde»
Jak kompenzovat stres - 8 tipů info zde»
Jak si správně mýt ruce info zde»
Jak zacházet se solí info zde»
Jak zvládnout stres info zde»
Jak žít život do poslední chvíle info zde»
Jak předcházet bolesti zad info zde»
Jak přestat kouřit info zde»
Komplikace cukrovky info zde»
Láska nejen hory přenáší - sexuálně přenosná onemocnění info zde»
Metabolický syndrom info zde»
Nárosní linka pomoci AIDS - nejčastější dotazy info zde»
Obsah alkoholu v jedné sklenici info zde»
Osteoporóza info zde»
Pohybová aktivita a rekondiční cvičení ve vyšším věku info zde»
Pohybový režim a cvičení nemocných se srdeční nedostatečností info zde»
Poškození orgánů užíváním alkoholu info zde»
Prevence a psychohygiena COVID-19 info zde»
Preventivní prohlídka u praktického lékaře info zde»
Rakovina tlustého střeva a konečníku info zde»
Rehabilitace po infarktu myokardu info zde»
Rehabilitace po obrně lícního nervu info zde»
Rehabilitace po prodělaném onemocnění info zde»
Revmatická onemocnění info zde»
Rizikové faktory mozkové mrtvice a srdečního infarktu info zde»
Salmoneloza info zde»
Samovyšetření prsou info zde»
Samovyšetření varlat info zde»
Samovyšetření kůže info zde»
Svrab info zde»
Syndrom diabetické nohy info zde»
Úspěšné stárnutí a aktivní stáří info zde»
Vysoký krevní tlak - arteriální hypertenze, co to je, jak se léčí info zde»
Vysoký krevní tlak - arteriální hypertenze, nefarmakologiká léčba info zde»
Vysoký krevní tlak - arteriální hypertenze, základní informace, KV score info zde»
Výživa při léčbě a prevenci nádorových onemocnění info zde»
Výživová doporučení pro obyvatelstvo ČR info zde»
Výživa při onemocnění ledvin info zde»
Výživová doporučení ve vyšším věku pro osoby s hypertenzí info zde»
Výživová doporučení ve vyšším věku pro osoby s hypertenzí info zde»
Výživová doporučení ve vyšším věku pro osoby s poruchou glukózové tolerance info zde»
Výživová doporučení ve vyšším věku pro osoby se zažívacími potížemi info zde»
Základní rehabilitační cvičení při bolesti zad I. info zde»
Základní rehabilitační cvičení při bolesti zad II. info zde»
Zásady stravování při diabetu info zde»
Zdravé bydlení seniorů info zde»


více informací» skrýt

Práva pacientů info zde»

Vnitřní řád ordinace info zde»

Etický kodex info zde»

Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů info zde»