Nahoru
Domů Aktuálně objednat E-Recept Registrace Prevence a Očkování Průkazy Závodní péče sociální Lázně info Ceník Ke stažení 

MUDr. Markéta Pechová

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

Náměstí T. G. Masaryka 115
Veselí nad Lužnicí, PSČ 391 81

tel.: 732 632 660

sestra: Kateřina Němcová   sestra(a)ordinacepechova(,)cz

Zpět

Řidičský průkaz a další průkazy

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ

Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti   zde»   zde»

Nemoci, vady, nebo stavy, které vylučují nebo podmiňují zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel info zde»

Je-li to potřebné pro zjištění zdravotní způsobilosti povinné osoby, může posuzující lékař nařídit provedení odborného vyšetření (např. vyšetření diabetologem, očním lékařem, neurologem, dopravním psychologem, apod.) v souladu s Přílohou č. 3 k vyhlášce 277/2004 Sb. o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.

S sebou na prohlídku vezměte moč ne starší 2 hodin, občanský průkaz a případně brýle nebo sluchadlo. Náklady na lékařskou prohlídku hradí žadatel – cena se řídí aktuálně platným ceníkem.

Prohlídka k žádosti o přijetí k výuce a výcviku v autoškole

K žádosti o přijetí k výuce a výcviku v autoškole žadatel přikládá doklad o své zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, který ke dni podání žádosti nesmí být starší více než 3 měsíce.


více informací» skrýt

Prohlídka ve věku nad 65 let

Pravidelné lékařské prohlídce je povinen se podrobit držitel řidičského oprávnění sk. A, B nebo T nejdříve šest měsíců před dovršením 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak každé dva roky.

Platnost se počítá od poslední prohlídky.

Posuzující lékař může na základě výsledku pravidelné lékařské prohlídky v odůvodněných případech, zejména s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu, určit termín další pravidelné lékařské prohlídky kratší, než jsou uvedené lhůty.


více informací» skrýt

Prohlídka držitelů řidičského oprávnění skupiny C, C+E, D nebo D+E

Držitel řidičského oprávnění skupiny C, C+E, D nebo D+E je povinen se podrobit lékařské prohlídce a posouzení zdravotní způsobilosti po dovršení 50 let věku každý rok.

Do dovršení 50 let věku je povinnost podstupovat lékařskou prohlídku každé 2 roky.

Lékařskou prohlídku a posouzení zdravotní způsobilosti je nutné takto absolvovat, i když držitel řidičského oprávnění řídí motorové vozidlo pouze pro svojí potřebu; navíc v určitých případech je dokonce nezbytné i vyšetření dopravně psychologické.


více informací» skrýt

Řízení motorového vozidla jako součást výkonu práce

Řízení motorových vozidel pro potřeby pracovnělékařských služeb (vztah zaměstnanec-zaměstnavatel), je možno posuzovat pouze po předem uzavřené písemné smlouvě mezi zaměstnavatelem a poskytovatelem zdravotních služeb (jak vyžaduje současná platná legislativa).

„Řidič z povolání“ – řízení motorových vozidel je sjednaným druhém práce v pracovní smlouvě Frekvence prohlídek: do 50 let věku každé 2 roky, po dovršení 50 let věku každý rok.

„Řidič referent“ – řízení motorového vozidla není sjednaným druhem práce v pracovní smlouvě, ale je obvyklou součástí výkonu práce.

Frekvence prohlídek
- pro kategorii práce 1: 1x za 6 let a po dovršení 50 let 1x za 4 roky.
- pro kategorii práce 2 až 4: 1x za 4 roky, po dovršení 50 let 1x za 2 roky.

Pozn: Při dodržení určitých legislativních podmínek (viz § 4 odst. 4 vyhlášky č. 277/2004 Sb.), může lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci nahrazovat posudek o řízení motorových vozidel.


více informací» skrýt

HARMONIZOVANÉ KÓDY


Harmonizované kódy info zde» a národní harmonizované kódy jsou uvedeny v příloze č. 5 vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů.

Slouží k upřesnění, resp. podmínění, nebo omezení řidičského oprávnění či profesní způsobilost řidiče, kterou lékař zjistí při lékařské prohlídce na řidičský průkaz.

V řidičském průkazu jsou uvedeny pod bodem 12.


více informací» skrýt

DOPRAVNĚ PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ


a) Žádám o navrácení řidičského oprávnění - dopravně psychologickému vyšetření předchází prohlídka u praktického lékaře, která nesmí být starší 30 dní

Dopravně psychologickému vyšetření je povinna se podrobit osoba, která žádá o navrácení řidičského oprávnění, která pozbyla v důsledku:

 1. dosažení celkového počtu 12 bodů v bodovém hodnocení řidičů,
 2. soudem uloženého trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel,
 3. správním orgánem uloženého správního trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, byl-li tento správní trest uložen na dobu nejméně 6 měsíců, nebo
 4. podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se zavázala zdržet se řízení motorových vozidel.

Psychologovi provádějícímu vyšetření je nutné doložit posudek o zdravotní způsobilosti (vystavuje registrující praktický lékař), který není starší než 30 dní, a výpis svých údajů z registru řidičů, který není starší než 30 dní.

Pokud byl zákaz řízení delší než 1 rok, je povinností žadatele znovu složit zkoušku odborné způsobilosti (autoškola), jen samotná lékařská prohlídka na řidičský průkaz a dopravně psychologické vyšetření nestačí.

b) Jsem držitel řidičského oprávnění skupiny (a podskupin) C, D, E

Dopravně psychologickému vyšetření je povinen se podrobovat držitel řidičského oprávnění pro skupinu C, C+E, C1+E, D, D+E, D1+E před zahájením výkonu činnosti, a dalšímu dopravně psychologickému vyšetření nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let a nejpozději v den dovršení 50 let a dále pak každých pět let.

Povinnost dopravně psychologického vyšetření se netýká řidiče (držitele řidičského oprávnění pro skupinu C, C+E, C1+E, D, D+E, D1+E), který provádí silniční dopravu soukromé povahy, pokud není prováděna za úplatu.

Dopravně psychologické vyšetření provádí psycholog, kterému ministerstvo udělilo akreditaci.

Seznam akreditovaných dopravních psychologů pro jihočeský kraj:
www.12bodu.cz/dopravni_psycholog_ceske_budejovice.html »

Kontakty:

 • PhDr. Jana Címlová, Bydlinského 2474, 390 02 Tábor, +420 602 834 169, +420 604 238 818
 • PhDr. Mgr. Danuše Nichtburgerová, Studentská 13, 370 05 České Budějovice, +420 387 772 573, +420 737 883 617
 • PhDr. Dana Šrámková, Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec nebo Jiráskova 407/26, 392 01 Soběslav (Automoto Klub Soběslav), +420 606 442 711
 • Mgr. Radoslava Růžičková, Vančurova 2904, 390 01 Tábor, +420 724 630 846
 • Mgr. Kamil Ryška, Václavská 49/III, 377 01 Jindřichův Hradec, +420 604 41 91 83

Zdroj:

 • Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, §87, §88, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 277/2004 Sb. o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, příloha č. 5


více informací» skrýt

ZBROJNÍ PRŮKAZ


Prohlášení žadatele ke své zdravotní způsobilosti k držení střelné zbraně   zde»   zde»

Nemoci, vady, nebo stavy, které vylučují nebo podmiňují zdravotní způsobilost k získání a držení zbrojného průkazu info zde»

Je-li to potřebné pro zjištění zdravotní způsobilosti povinné osoby, může posuzující lékař nařídit provedení odborného vyšetření v souladu s Přílohou č. 2 k vyhlášce č. 127/1996 Sb. o zdravotní způsobilosti k vydání nebo prodloužení platnosti zbrojního průkazu a o prohlášení žadatele.
S sebou na prohlídku vezměte moč ne starší 2 hodin, občanský průkaz a případně brýle.. Náklady na lékařskou prohlídku hradí žadatel – cena se řídí aktuálně platným ceníkem.

Zbrojní průkazy se rozlišují podle účelu užívání zbraně nebo střeliva a podle rozsahu oprávnění do skupin:

 1. ke sběratelským účelům, (od 21 let)
 2. ke sportovním účelům, (od 18 let )
 3. k loveckým účelům, (od 18 let)
 4. k výkonu zaměstnání nebo povolání, (od 21 let)
 5. k ochraně zdraví, života nebo majetku (od 21 let)

Doba platnosti obecně zbrojního průkazu činí 10 let, u skupiny D 5 let. Dobu platnosti posudku lze vydat i na kratší dobu platnosti, pokud to vyžaduje zdravotní stav.

a) Žádám o první vydání zbrojního průkazu
Pro první vydání ZP jsou potřeba níže uvedené dokumenty a 1 pasová fotografie. Stejné dokumenty se dokládají i při rozšiřování skupin zbrojního průkazu.

 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (platí 3 měsíce)
 • doklad o odborné způsobilosti (platí 1 rok)
 • žádost o vydání zbrojního průkazu Vydání nového zbrojního průkazu

b) Žádám o prodloužení platnosti stávajícího zbrojního průkazu
O prodloužení platnosti je nutné žádat minimálně 2 měsíce (maximálně 6 měsíců) před koncem platnosti stávajícího zbrojního průkazu. Není již však nutné dokládat odbornou způsobilost, stačí současný zbrojní průkaz a 1 pasová fotografie.

Zdroj:


více informací» skrýt

PLAVEBNÍ PRŮKAZ


Žádost o provedení lékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti vůdce plavidla, člena posádky   zde»   zde»

Podmínky zdravotní způsobilosti info zde»

Je-li to potřebné pro zjištění zdravotní způsobilosti povinné osoby, může posuzující lékař nařídit provedení odborného vyšetření v souladu s Přílohou č. 3 k vyhlášce č. 42/2015 Sb. o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel.

S sebou na prohlídku vezměte, moč ne starší 2 hodin, občanský průkaz a případně brýle.. Náklady na lékařskou prohlídku hradí žadatel – cena se řídí aktuálně platným ceníkem.

Zdroj: Vyhláška č. 42/2015 Sb. o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel
https://plavebniurad.cz »


více informací» skrýt

SVÁŘEČSKÝ PRŮKAZ


Podle normy ČSN 05 0601 je Svářečský průkaz nebo průkaz svářečského dělníka platný, pokud obsahuje:

 • všechny požadované nacionále
 • potvrzení pověřeného svářečského technologa o provedení periodického přezkoušení podle příslušných předpisů, přičemž potvrzení není starší 2 let (platnost základní zkoušky se vždy po dvou letech prodlužuje doškolením a přezkoušením a vystaví se také vždy Osvědčení o doškolení a přezkoušení (viz Technická pravidla CWS ANB, ČSN 05 0705, vyhl. č. 87/2000 Sb., ČSN 05 0601 aj.).
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti svařovat, přičemž lékařské prohlídky se provádějí nejméně jednou za 5 let a u osob starších 50 let nejméně jednou za 3 roky, pokud organizace neurčila periodu lékařských prohlídek kratší,
 • potvrzení zaměstnavatele ve svářečském průkazu nebo průkazu svářečského dělníka.

Náklady na lékařskou prohlídku hradí žadatel – cena se řídí aktuálně platným ceníkem.

Pozn.: Jedná-li se o posuzování zdravotní způsobilosti osoby ve vztahu k práci (jakožto zaměstnance) v rámci pracovnělékařské prohlídky dle zákona 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, potom respektujeme doporučenou náplň prohlídek pro všechny hodnocené faktory pracovního prostředí – hluk, vibrace, fibrinogenní prach, elektromagnetické záření, karcinogeny, aj. – viz vyhláška č. 79/2013 Sb. Ve většině případů náplň prohlídek obsahuje základní vyšetření, spirometrii, RTG hrudníku. U svářečů vysoce legované oceli a dalších expozic karcinogenům náplň obsahuje základní vyšetření pro karcinogeny. Tyto prohlídky provádíme výhradně po předem uzavřené písemné smlouvě o poskytování pracovnělékařských služeb se zaměstnavatelem.


více informací» skrýt

DOBROVOLNÍ HASIČI


Žádost o provedení lékařské prohlídky – dobrovolní hasiči   zde»
Lékařský posudek – dobrovolní hasiči   zde»
Seznam nemocí, pro které nelze vydat kladný posudkový závěr   zde»

Je-li to potřebné pro zjištění zdravotní způsobilosti povinné osoby, může posuzující lékař nařídit provedení odborného vyšetření v souladu s Přílohou č. 5 nařízení vlády č. 352/2003 Sb.

S sebou na prohlídku vezměte moč ne starší 2 hodin, občanský průkaz a případně brýle.
Náklady na lékařskou prohlídku hradí žadatel – cena se řídí aktuálně platným ceníkem.

Pro dobrovolné hasiče jsou směrodatné podle nařízení vlády pouze kategorie IV. a kategorie I.
Členové jednotek SDH obcí jsou obecně zařazeni v kategorii IV. Výjimkou jsou pouze nositelé dýchací techniky, kteří jsou hodnoceni podle kategorie I.

Rozsah vstupní i periodické prohlídky u členů jednotek SDH je totožný.
Periodická prohlídka má být prováděna každé 2 roky.

Při prohlídce člena jednotky se provede komplexní fyzikální vyšetření včetně a orientační chemické vyšetření moči. Rozsah vyšetření je totožný u všech funkcí člena jednotky jednotky jako hasič, starší hasič, hasič-strojník, hasič-technik, velitel družstva, velitel jednotky.
U nositele dýchací techniky se navíc provede spirometrické a elektrokardiografické vyšetření.

Podle aktuálního zdravotního stavu a závěrů vyšetření lze provést i další odborná vyšetření nezbytná pro posouzení zdravotní způsobilosti.

Zdroj:
Nařízení vlády č. 352/2003 Sb. o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků, kterým se provádí zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně.


více informací» skrýt

VÝKON MYSLIVECKÉ STRÁŽE


Žádost o provedení lékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti k výkonu myslivecké stráže   zde»   zde»

S sebou na prohlídku vezměte, moč ne starší 2 hodin, občanský průkaz a případně brýle.
Náklady na lékařskou prohlídku hradí žadatel – cena se řídí aktuálně platným ceníkem.

 • Fyzicky a zdravotně způsobilé k výkonu funkce myslivecké stráže jsou osoby, jejichž zdravotní stav neomezuje pobyt v přírodě, pohyb v nerovném terénu a nevylučuje středně velkou a velkou fyzickou zátěž, dále osoby, které nemají sníženou schopnost orientace, zejména závažná onemocnění sluchu a zraku, netrpí kolapsovými stavy a záchvatovitými onemocněními, včetně epilepsie, netrpí závažným duševním onemocněním nebo závažnou poruchou osobnosti anebo dalšími onemocněními, které omezují nebo vylučují výkon funkce myslivecké stráže.
 • Fyzická a zdravotní způsobilost se posuzuje při preventivních prohlídkách vstupních, periodických a mimořádných. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti vydává příslušný registrující praktický na základě výsledku lékařské prohlídky, popřípadě dalších potřebných vyšetření.
 • Vstupní preventivní prohlídka se provádí v souvislosti s návrhem na ustanovení do funkce myslivecké stráže, mimořádná prohlídka se provádí v případě, kdy lze důvodně předpokládat, že v souvislosti s onemocněním nebo vývojem zdravotního stavu došlo ke změně zdravotní způsobilosti, a to na základě podnětu ošetřujícího lékaře nebo orgánu státní správy myslivosti, který osobu do funkce myslivecké stráže ustanovil.

Zdroj: Vyhláška č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti


více informací» skrýt

VÝKON RYBÁŘSKÉ STRÁŽE


Žádost o provedení lékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti k výkonu rybářské stráže   zde»   zde»

S sebou na prohlídku vezměte, moč ne starší 2 hodin, občanský průkaz a případně brýle.
Náklady na lékařskou prohlídku hradí žadatel – cena se řídí aktuálně platným ceníkem.

 • Za zdravotně způsobilou se považuje osoba, jejíž zdravotní stav nevylučuje pobyt v přírodě a nevylučuje pohyb v nerovném terénu, dále osoba, která nemá sníženou schopnost orientace, nemá závažná onemocnění sluchu a zraku, netrpí kolapsovými stavy a záchvatovitými onemocněními, včetně epilepsie, netrpí závažným duševním onemocněním nebo závažnou poruchou osobnosti anebo dalšími onemocněními, která omezují nebo vylučují výkon funkce rybářské stráže.
 • Zdravotní způsobilost rybářské stráže zjišťuje a posudek o zdravotní způsobilosti vydává registrující praktický lékař; pokud má tato stráž postavení zaměstnance, pak poskytovatel pracovnělékařských služeb (tzv. závodní lékař)
 • Posudek o zdravotní způsobilosti rybářské stráže lze použít pro účely, pro které byl vydán, jen do doby 3 měsíců od jeho vydání registrujícím praktickým lékařem. Časová platnost posudku je omezena na dobu 5 let ode dne jeho vydání, pokud změna zdravotního stavu nevede ke změně zdravotní způsobilosti před uplynutím této doby.

Rybářskou stráží může být ustanovena fyzická osoba, která a) je starší 21 let,
b) splňuje podmínku bezúhonnosti
c) je způsobilá k právním úkonům,
d) je zdravotně způsobilá pro výkon funkce rybářské stráže,
e) prokázala znalost práv a povinností rybářské stráže podle tohoto zákona a znalost souvisejících právních předpisů,
f) složila před příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností slib tohoto znění: "Slibuji, že jako rybářská stráž budu s největší pečlivostí a svědomitostí plnit povinnosti při kontrole dodržování rybářského zákona a prováděcích právních předpisů k rybářskému zákonu, že budu při výkonu této činnosti dodržovat právní předpisy a nepřekročím oprávnění příslušející rybářské stráži".

Zdroj: Zákon č. 99/2004 Sb.o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)


více informací» skrýt