Nahoru
Domů Aktuálně objednat E-Recept Registrace Prevence a Očkování Průkazy Závodní péče sociální Lázně info Ceník Ke stažení 

MUDr. Markéta Pechová

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

Náměstí T. G. Masaryka 115
Veselí nad Lužnicí, PSČ 391 81

tel.: 732 632 660, lekar(a)ordinacepechova(,)cz

zdr. sestra: Kateřina Němcová, sestra(a)ordinacepechova(,)cz

Zpět

Prohlídky do zaměstnání

Pracovnělékařské prohlídky (dále „PLP“) slouží k posouzení zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání či zaměstnance k vykonávané práci.

Co nebo koho může registrující praktický lékař posuzovat?

Bez písemné smlouvy s Vaším zaměstnavatelem provádíme PLP pouze registrovaným pacientům, resp. zaměstnancům, kteří jsou zařazení do kategorie práce 1 BEZ RIZIKA ohrožujícího zdraví podle Přílohy č. 2, části II, vyhlášky 79/2013 Sb. o pracovnělékařských službách.

Registrující praktický lékař nemůže posuzovat bez předem uzavřené písemné smlouvy (jakožto poskytovatel PLP) zaměstnance zařazené v kategorií práce 1 S RIZIKEM ohrožujícím zdraví, v kategorii práce 2, 2R, 3 nebo 4.
Tyto podmínky jsou takto nastaveny současnou platnou legislativou.

Co je to „RIZIKO OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ“?
Tato rizika jsou stanovena platnou legislativou a jsou uvedena v Příloze č. 2, části II, vyhl. 79/2013 Sb. o pracovně lékařských prohlídkách.

Co z toho vyplývá pro praxi?
Jestliže se k Vaší pracovní činnosti vztahuje jakékoliv riziko uvedené v Příloze č. 2, části II, vyhl. 79/2013 Sb., NEMŮŽE Vám Váš registrující praktický lékař vystavit posudek do zaměstnání bez předem uzavřené písemné smlouvy mezi ním a Vaším zaměstnavatelem.

Nejčastěji se jedná o pracovníky ve školství, ve zdravotnictví, v zařízení sociálních služeb (včetně poskytování sociálních služeb ve vlastním sociálním prostředí osob), řidiče motorových vozidel – tzv. „řidič referent“, o pracovníky vykonávající činnost epidemiologicky závažnou (má tzv. “potravinářský průkaz“ – potravinářství, kadeřnictví, kosmetické salóny, apod.), o obsluhu/opraváře jeřábů, vazače břemen, obsluhu zdvihacích ramen, transportních zařízení včetně výtahů a zakladačů, obsluhu stavebních strojů, kotlů, obsluhu a řízení motorových a elektrických vozíků, obsluhu VZV, obsluhu řídících center a velínů, pracovníky nakládající s výbušninami, obsluhu/opraváře tlakových nádob, elektrikáře, pracovníky s hlasovou zátěží, pracovníky ve výškách nad 10m/hloubkách, záchranáři, noční práce a další – podrobně viz příloha č. 2, část II, vyhl. č. 73/2011 Sb o pracovnělékařských službách.

POTŘEBUJI PROHLÍDKU DO ZAMĚSTNÁNÍ

Kategorii práce Vám sdělí Váš zaměstnavatel.
http://www.szu.cz/tema/pracovni-prostredi/kategorizace-praci »

A) Jsem zařazen v kategorii práce 1 a zároveň BEZ RIZIK ohrožujících zdraví podle přílohy č. 2, části II. vyhl. 73/2011 Sb. o pracovně lékařských prohlídkách.


Co vzít s sebou?

 • Žádost o pracovně lékařskou prohlídku řádně vyplněnou od zaměstavatele   zde»   zde»
  - náležitosti žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky jsou explicitně uvedeny v §15 vyhl. č. 79/2013 Sb. o pracovnělékařských službách
 • Lékařský posudek ve 3 stejnopisech   zde»   zde»
  - náležitosti lékařského posudku jsou explicitně uvedeny v §17 odst. a, b vyhl. č. 79/2013 Sb. o pracovnělékařských službách
 • Moč ne starší 2 hodin, občanský průkaz a případně brýle nebo sluchadlo

Bez výše uvedených administrativních náležitostí, které jsou uloženy zákonem, si poskytovatel specifických zdravotních služeb vyhrazuje právo prohlídku neprovést.

Náklady na vstupní lékařskou prohlídku vždy hradí žadatel – cena se řídí aktuálně platným ceníkem.

Doba platnosti prohlídky pro kategorii práce I. je do 50 let věku 6 let, nad 50 let věku 4 roky.


více informací» skrýt

B) Jsem zařazen v kategorii práce 1 VČETNĚ RIZIK ohrožujících zdraví podle přílohy č. 2, části II. vyhl. 73/2011 Sb., v kategorii práce 2, 2R, 3, nebo 4


 • Bez písemné smlouvy o poskytování pracovnělékařských služeb s Vaším zaměstnavatelem nelze tyto služby poskytovat v souladu s platnou legislativou.
 •  
 • Obraťte se, prosím, na svého zaměstnavatele.

více informací» skrýt

INFORMACE PRO ZAMĚSTNAVATELE


Pracovnělékařské služby (dále „PLS“) jsou poskytovány v souladu s platnou legislativou závaznou pro zaměstnavatele i poskytovatele PLS.

 • Zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 79/2013 Sb. o pracovnělékařských službách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů

  Dle platné legislativy (§ 54 odst. 2, písm. a), b), z. č. 373/2011 Sb.) má zaměstnavatel povinnost uzavřít písemnou smlouvu pro kategorie práce 1 s rizikem ohrožení zdraví, kategorie práce 2, 2R, 3, 4 o poskytování PLS pro své zaměstnance. Při neplnění legislativních povinností hrozí zaměstnavateli riziko v podobě sankcí (uložení pokuty až do výše 1 000 000 Kč).

  Kategorizaci prací upravuje vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, http://www.szu.cz/tema/pracovni-prostredi/kategorizace-praci »

  Máte-li zájem o poskytování PLS, zašlete poptávku na emailovou adresu lekar(a)ordinacepechova(,)cz.
  V poptávce PLS uveďte následující údaje: název firmy, IČO, jméno a příjmení zodpovědné osoby, kontaktní údaje - email, telefon, dále oblast podnikání, počet zaměstnanců včetně kategorizace prací, rizika pracoviště, počet a lokalitu pracovišť, případně jakou část PLS budete chtít zajistit?

  Následně Vám zašleme návrh smlouvy.
  Návrh smlouvy je nutné doručit do ordinace s předstihem k nezbytné administraci smlouvy, a teprve po schválení poskytovatelem PLS je možno vyslat zaměstnance na prohlídku ve stanoveném termínu se všemi vyžadovanými náležitostmi.

  Náležitosti vyžadované k provedení pracovnělékařské prohlídky:

  • Žádost o pracovně lékařskou prohlídku řádně vyplněnou od zaměstavatele   zde»   zde»
   - náležitosti žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky jsou explicitně uvedeny v §15 vyhl. č. 79/2013 Sb. o pracovnělékařských službách
  • Lékařský posudek ve 3 stejnopisech -zaměstnavatel vyplní nacionále posuzované osoby a další náležitosti vztahující se k pracovnímu zařazení posuzované osoby   zde»   zde»
   - náležitosti lékařského posudku jsou explicitně uvedeny v §17 odst. a, b vyhl. č. 79/2013 Sb. o pracovnělékařských službách
  • Moč ne starší 2 hodin, občanský průkaz a případně brýle nebo sluchadlo
  • Výpis ze zdravotnické dokumentace (ne starší 90 dnů) od registrujícího praktického lékaře, a to v případě, že u nás není posuzovaná osoba registrována, případně Čestné prohlášení zaměstnance, který není registrován u žádného praktického lékaře   zde»   zde»

  Bez výše uvedených administrativních náležitostí, které jsou uloženy zákonem, si poskytovatel specifických zdravotních služeb vyhrazuje právo prohlídku neprovést.


 • více informací» skrýt

  Legislativa závazná pro zaměstnavatele i poskytovatele PLS:

  • Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 79/2013 Sb. o pracovnělékařských službách v platném znění, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 180/2015 Sb o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným, kojícím a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvím zaměstnancům Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
  • NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
  • NV č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
  • NV č. 291/2015 Sb o ochraně zdraví před neionizujícím zářením